News

Aan iedereen die wil weten waarom ik Bij1 verlaat:

Bij1 heeft een partijprogramma waar ik achter sta, maar ik geloof niet meer dat zoals Bij1 nu is, het een rol kan spelen om Nederland minder rechts te maken. 
In oktober 2023 heb ik aangeboden als vrijwilliger mee te helpen met e-mails beantwoorden. De reactie was dat dit zou worden doorgegeven, later begreep ik dat diegene die dat schreef degene is die e-mails beantwoordt maar daar te weinig tijd voor heeft. Nooit meer iets op gehoord. 
Voor een partijraadsvergadering heb ik een idee ingestuurd, punten zouden welkom zijn, maar mijn idee is niet behandeld en er kwam ook geen antwoord. 
Hierop heb ik een alarmbelbrief geschreven. Geen reactie gekregen, behalve dat een partijraadslid het allemaal wel herkende. 
Vanwege dit en dat verschillende leden bevestigden dat de communicatie vanuit de leiding teleurstellend is, heb ik een agendapunt aangeleverd voor de ALV met voorstellen ter verbetering. Na lang aandringen heeft een bestuurslid geschreven “Wij behandelen jouw mail morgenavond op onze bestuursvergadering en zullen daarna reageren”. Nooit meer een reactie gehad. Het punt staat niet op de agenda van de ALV. 
De kernvraag is: Wat is Bij1 waard als leden worden behandeld net zoals Nederland doet met ons? 
Michiel van Lint, publiceert als Spero Etiam

Bij1  agendapunt ALV 2024: Professionalisering

Als er voldoende enthousiasme is om Bij1 als radicale partij of beweging een rol te laten spelen in de Nederlandse politiek, is het van het hoogste belang dat de partij groeit. Daartoe is het nodig dat de partij een proces van professionalisering doormaakt, aangezien mij als relatief nieuw lid een aantal aspecten is opgevallen die verbetering behoeven, zoals het niet of pas na weken beantwoorden van emails, niet beantwoorden als iemand zich aanmeldt als vrijwilliger, onduidelijke communicatie rond vergaderingen waar leden zijn uitgenodigd, niet naleven van hulpbeloftes rond vergaderingen en het niet reageren op een alarmbelbrief. Van verschillende kanten is mij bevestigd dat deze thema’s spelen in de partij. Daarom wens ik dat mijn voorstellen voor professionalisering besproken worden op de ALV. Mijn hoop is dat er een professionaliseringsproces wordt gestart met onderstaande als uitgangspunten. 

Laat mij benadrukken dat er dankbaarheid is voor alles wat de drijvende krachten in Bij1 hebben gedaan. In een kleine beweging zonder de steun die meekomt met een parlementslidmaatschap wordt er veel gedaan door een kleine groep vrijwilligers die daar veel meer tijd aan geven dan ze eigenlijk hebben. Met groei komt de noodzaak meer mensen te werven maar ook verantwoordelijkheid te geven, te delegeren, accepteren dat aspecten verbeterd kunnen worden en plaatsmaken voor verandering. Soms gaat dit gepaard met gevoelens bekritiseerd te worden voor de inzetten van voorheen, maar hopelijk kunnen alle actieven inzien dat hoe de partij werkte als kleine groep niet past bij een partij die de grootte heeft die nodig is om een wezenlijk rol te kunnen spelen. 

Doelstelling 
Het professionaliseringsproces moet leiden tot heldere communicatie, doorzichtigheid van processen en verantwoordelijkheden voor alle leden in de partij en een situatie waarin alle leden voelen dat zij naar vermogen kunnen en mogen bijdragen aan de partij. 

Leiding professionalisering 
Dit proces moet in gang gezet worden door het bestuur en een bestuurslid moet de verantwoordelijkheid krijgen de voortgang te volgen. Overigens kan het wenselijk zijn de meeste praktische taken te delegeren aan werkgroepen. Op de volgende ALV moet dit punt opnieuw geagendeerd worden met voorstellen waarover een besluit wordt genomen. 

Communicatiebeleid 
Bij1 heeft een professioneel communicatiebeleid nodig, beschreven in een document waarin staat wie in welke situaties verantwoordelijk is voor communicatie, aan welke vormeisen die moet voldoen, in welke mate de praktische communicatie gedelegeerd kan worden en op welke wijze leden kunnen reageren wanneer er niet volgens het beleid wordt gewerkt. In dit document moet aandacht zijn voor alles van het beantwoorden van emails tot het reageren op journalisten. 
   Het uitwerken hiervan kan gedaan worden door een werkgroep van drie tot vijf leden die in overleg een conceptbeleidsstuk samenstellen. Daarna moet in samenwerking tussen het bestuur en de werkgroep een eindversie wordt gemaakt die beschikbaar moet zijn voor alle leden om te becommentariëren voordat op een ALV een definitieve vaststelling volgt. Tegelijkertijd kan het document als groeidocument beschouwd worden, we kunnen al tijdens het proces beter gaan communiceren en we moeten de vrijheid houden om adequaat te reageren bij situaties die het document nog niet beschrijft. 

Vastgelegde procedures 
Voor heldere communicatie in de partij, ook wanneer deze groter wordt, is het nodig om procedures vast te leggen. Ook moeten leden op een eenvoudige manier kunnen lezen wat ze moeten doen om bijvoorbeeld een punt voor een vergadering in te dienen, een bepaalde (vrijwilligers)functie te verkrijgen, een (politiek) idee besproken te krijgen en ook hoe een lid kan handelen wanneer deze vindt dat er niet op adequate manier wordt gehandeld. 
   Het praktische werk begint met een inventarisatie van bestaande procedures en waar die ontbreken, dit zou logischerwijs moeten worden gedaan door het bestuur en de partijraad, een lid van de partijraad moet er verantwoordelijk voor zijn. De volgende fase is het uitwerken en formuleren van procedures wat in een werkgroep kan plaatsvinden. Het eindresultaat is een conceptversie van een proceduredocument. Daarop moet in samenwerking tussen het bestuur en de werkgroep een eindversie worden gemaakt die beschikbaar moet zijn voor alle leden om te becommentariëren voordat op een ALV een definitieve vaststelling volgt. 
   Het is belangrijk dat na vaststelling de procedures voor alle leden inzichtelijk zijn. 

Duidelijkheid verantwoordelijkheden 
Er is een verdeling van taken binnen Bij1 waarover te lezen is op de website. In praktijk blijkt deze informatie niet actueel, bovendien zijn er taakverantwoordelijken die niet de tijd hebben om hun verantwoordelijkheden naar behoren te vervullen. 
   Om ondersteuning bij en herverdeling van taken mogelijk te maken moet er een overzicht komen van alles wat er gedaan wordt. Van elke taak hebben we nodig een omschrijving van de taak, wat er voor nodig is, binnen welke termijn het moet worden gedaan, wie vervangend verantwoordelijk is, welk deel van de taak gedelegeerd zou kunnen worden en hoe vinger aan de pols gehouden kan worden dat de taak wordt uitgevoerd. Dit is werk dat het bestuur moet doen in samenwerking met de partijraad. Alhoewel dit proces tijd vergt, is het resultaat dat al op korte termijn verlichting kan worden geboden aan diegenen die zwaar belast zijn. (Zo zijn er emails die niet beantwoord worden terwijl een lid heeft aangeboden om hiermee te helpen!) 
   Belangrijk werk kan vervolgens gedaan worden door een werkgroep. Welke taken moet een bestuurslid doen, welke kunnen overgenomen worden door anderen? Hoe kunnen bestuursleden ondersteund worden door vrijwilligers zonder de verantwoordelijkheid af te staan? (Vrijwilligers kunnen antwoorden op emails formuleren, terwijl toch het antwoord zelf wordt verstuurd door de verantwoordelijke!) Bij welke taken kan het verstandig zijn dat iemand controleert dat het op tijd en volgens afspraak gebeurt? Belangrijk is natuurlijk om de hulp zodanig in te richten dat verantwoordelijkheden helder blijven. De werkgroep moet een document maken waarin belangrijke details worden vastgelegd, alsmede een algemene omschrijving van taken die op bijvoorbeeld de website openbaar gemaakt wordt samen met contactgegevens waardoor leden de verantwoordelijke voor een taak kunnen bereiken. 
   Het is vervolgens aan het bestuur om de voorgestelde teksten de uiteindelijke formulering te geven en te publiceren. 

Geformuleerd beleid om infiltratie te voorkomen 
Het is uiterst belangrijk dat iedereen zich welkom voelt die achter het partijprogramma staat, niet alleen als passief lid, maar ook met het gevoel te kunnen en mogen bijdragen. Het is goed voorstelbaar dat er angst heerst of relatief nieuwe leden of leden van wie niets bekend is wel werkelijk achter onze politieke beginselen staan. Angst voor infiltratie hoort bij de groei van elke partij. Wanneer echter een lid wordt geweigerd als vrijwilliger zonder expliciete motivatie (zoals nu gebeurt), dan is dit een vorm discriminatie die strijdt met de partijbeginselen. Het is uiterst belangrijk dat de beslissing of een bepaald lid een bepaalde taak toevertrouwd kan worden of niet, nauwkeurig verwoord en desgevraagd verdedigd kan worden. 
   Het initiatief tot formulering van beleid om infiltratie te voorkomen moet bij het bestuur liggen. 

Michiel van Lint, lid in Zweden 
Search